Obowiązki użytkownika

Jak użyto w niniejszym zawiadomieniu:

 • Warunki handlowe/partnerskie: Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawcy/Partnerzy udostępniający kupony będą mieli swoje własne obowiązujące warunki w odniesieniu do dostawy Produktów Kuponowych do realizacji Kuponu, na które użytkownik wyraża zgodę i będzie ich przestrzegał.
 • Dokładne informacje: Użytkownik gwarantuje i zobowiązuje się, że wszystkie informacje podane podczas rejestracji i/lub w związku z utworzeniem jego konta są prawdziwe, kompletne i dokładne oraz że niezwłocznie poinformuje nas o wszelkich zmianach tych informacji poprzez aktualizację danych na koncie.
 • Zawartość strony internetowej, usług i kuponu: Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem Witryny lub Usługi spełniają jego określone wymagania.
 • Zakazane zastosowania: Następujące sposoby korzystania z Usług, strony internetowej i/lub kuponu są wyraźnie zabronione, a użytkownik zobowiązuje się nie robić (ani nie zezwalać innym osobom na robienie) żadnego z poniższych sposobów:
 • odsprzedaży jakiegokolwiek kuponu;
 • podawanie fałszywych danych, w tym fałszywych nazwisk, adresów i danych kontaktowych;
 • próby obejścia naszych zabezpieczeń lub sieci, w tym uzyskiwanie dostępu do danych nieprzeznaczonych dla użytkownika, logowanie się na serwer lub konto, do którego użytkownik nie jest wyraźnie upoważniony, lub badanie bezpieczeństwa innych sieci (np. przeprowadzanie skanowania portów);
 • dostępu do Usług i/lub Witryny Internetowej w taki sposób, aby lub popełnić jakikolwiek czyn, który nałożyłby lub nakłada nieracjonalne lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na naszą infrastrukturę;
 • wykonanie jakiejkolwiek formy monitorowania sieci, która będzie przechwytywać dane nie przeznaczone dla użytkownika;
 • wchodzenie w oszukańcze interakcje lub transakcje z nami lub handlowcem/parnerem (co obejmuje wchodzenie w interakcje lub transakcje rzekomo w imieniu osoby trzeciej, w przypadku gdy użytkownik nie ma uprawnień do wiązania tej osoby trzeciej lub poddaje się pod osobę trzecią);
 • nieautoryzowane użycie lub podrobienie informacji z nagłówka poczty;
 • angażować się w jakiekolwiek bezprawne działania w związku z korzystaniem ze strony internetowej i/lub z Usług lub jakiegokolwiek Kuponu; lub
 • angażować się w jakiekolwiek działania, które, w naszej wyłącznej rozsądnej opinii, ograniczają lub uniemożliwiają innym klientom prawidłowe korzystanie ze Strony i Usług.

Standardy i ograniczenie odpowiedzialności

Gwarantujemy i reprezentujemy to:

 • dołożymy należytej staranności i umiejętności przy wykonywaniu wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, oraz
 • mamy prawo i upoważnienie do sprzedaży/dostarczenia Kuponu za pośrednictwem strony internetowej.

Niniejsza Klauzula ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi postanowieniami niniejszego Regulaminu i określa całą naszą odpowiedzialność oraz Twoje jedyne i wyłączne środki zaradcze w odniesieniu do nich:

 • wykonania, niewykonania, rzekomego wykonania lub opóźnienia w wykonaniu niniejszego Regulaminu i/lub jakiejkolwiek części Usług; lub
 • w inny sposób w związku z niniejszym Regulaminem lub zawarciem albo wykonaniem niniejszego Regulaminu.
 • Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za (i) oszustwo; (ii) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naruszeniem przez nas obowiązków lub niniejszego Regulaminu; (iii) jakiekolwiek naruszenie obowiązków wynikających z odpowiednich lokalnych przepisów prawa; lub (iv) jakąkolwiek inną odpowiedzialność, która nie może być wyłączona lub ograniczona przez obowiązujące prawo.

Niniejszym wyłączamy wszelką odpowiedzialność z tego tytułu:

 • dokładność, kompletność, przydatność do celu lub zgodność z prawem wszelkich informacji udostępnianych za pośrednictwem Serwisu lub Strony Internetowej lub w inny sposób; oraz
 • nadawania lub odbierania lub nie nadawania lub odbierania jakichkolwiek materiałów o jakimkolwiek charakterze; oraz
 • wykorzystanie przez użytkownika jakichkolwiek informacji lub materiałów na stronie internetowej (co odbywa się wyłącznie na jego własne ryzyko i na jego odpowiedzialność);
 • Produkty, dla których można zrealizować kupony oraz w odniesieniu do jakości, bezpieczeństwa, użyteczności lub innych aspektów produktów lub usług, w odniesieniu do których można zrealizować kupon).
 • wszelkie straty pośrednie lub wynikowe; a taka odpowiedzialność jest wyłączona, niezależnie od tego, czy są one przewidywalne, znane, przewidziane lub nie.