Polityka ochrony danych osobowych

Niniejsze zawiadomienie o ochronie danych osobowych ("zawiadomienie") określa podstawę, na której opiera się S2G Technology Pte. Ltd. Ltd. (w tym wszystkie jej filie, marki, powiązane i/lub stowarzyszone firmy/marki) ("my", "nas" lub "nasze") może gromadzić, wykorzystywać, ujawniać lub w inny sposób przetwarzać dane osobowe naszych klientów zgodnie z przepisami o ochronie prywatności.

Niniejsze zawiadomienie dotyczy danych osobowych będących w naszym posiadaniu lub pod naszą kontrolą, w tym danych osobowych będących w posiadaniu organizacji, które zaangażowaliśmy do zbierania, wykorzystywania, ujawniania lub przetwarzania danych osobowych dla naszych celów. S2G Technology Pte. Ltd. zobowiązuje się do poszanowania i ochrony prywatności użytkownika w Internecie. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia nasze praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i przekazywania danych osobowych użytkowników.

Niniejsza Polityka Prywatności jest częścią S2G Technology Pte. Ltd. Warunków użytkowania. Korzystanie przez Państwa z Platformy i/lub Serwisu, strony internetowej/aplikacji mobilnej DRNK podlega Warunkom Użytkowania i niniejszej Polityce Prywatności. O ile nie zostało to wyraźnie zdefiniowane w niniejszej Polityce Prywatności, zdefiniowane pojęcia mają takie samo znaczenie jak zdefiniowane w Warunkach Użytkowania.

Aby przetwarzać, administrować i/lub zarządzać Państwa relacjami z nami, będziemy musieli koniecznie gromadzić, wykorzystywać, ujawniać i/lub przekazywać Państwa dane osobowe.

Niniejsze zasady ochrony prywatności dotyczą danych osobowych użytkowników (S2G Technology Pte. Ltd. członków/użytkowników, S2G Technology Pte. Ltd. (S2G Technology Pte. Ltd.) Partnerzy, partnerzy biznesowi/marketingowi, agenci, sprzedawcy, dystrybutorzy, dostawcy, kontrahenci, usługodawcy itp.) i/lub osoby fizyczne dostarczone przez Ciebie, posiadane przez nas lub uzyskane o Tobie, teraz lub w przyszłości. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności w krajach, w których działamy, oraz zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Jeśli jesteś firmą, podmiotem lub organizacją, odniesienia do terminów "ty" i "twój" obejmują również twoich pracowników, przedstawicieli i agentów.

Wyrażając zgodę, potwierdzają Państwo, że przeczytali i zrozumieli niniejszą Politykę ochrony danych osobowych i wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce ochrony danych.

Możemy zmienić lub zaktualizować niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie, publikując zmienioną/aktualizowaną wersję na stronie www.omniaz.io/privacy. Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszelkie zmiany lub aktualizacje wchodzą w życie natychmiast.

Zażądamy Państwa zgody przed zebraniem dodatkowych danych osobowych i przed wykorzystaniem Państwa danych osobowych w celu, o którym nie zostali Państwo powiadomieni (z wyjątkiem przypadków, w których jest to dozwolone lub dopuszczone przez prawo).

Gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dla nas niezbędne. Jeżeli nie przekażą nam Państwo swoich danych osobowych lub nie wyrażą zgody na niniejszą Politykę ochrony danych osobowych lub jakiekolwiek zmiany w tej polityce, możemy nie być w stanie świadczyć wszystkich usług na Państwa rzecz i mogą Państwo być zmuszeni do rozwiązania odpowiedniej umowy z nami i/lub zaprzestania dostępu lub korzystania z Platformy i/lub Usługi. Alternatywnie, w przypadku niektórych usług mają Państwo możliwość korzystania z ograniczonego zakresu naszych usług jako konta anonimowego/gościwego.

Dane osobowe

Jak użyto w niniejszym zawiadomieniu:

 • "klient" oznacza osobę fizyczną, która (a) skontaktowała się z nami w dowolny sposób, aby dowiedzieć się więcej o dostarczanych przez nas towarach lub usługach, lub (b) może zawrzeć z nami umowę na dostawę jakichkolwiek towarów lub usług; oraz
 • "dane osobowe" oznaczają dane, prawdziwe lub nie, dotyczące klienta, który może zostać zidentyfikowany:
 • z tych danych; lub (b) z tych danych i innych informacji, do których mamy lub możemy mieć dostęp.
 • W zależności od charakteru Twojej interakcji z nami, niektóre przykłady danych osobowych, które możemy gromadzić od Ciebie obejmują imię i nazwisko oraz informacje identyfikacyjne, takie jak Twój adres e-mail lub numer telefonu, narodowość, płeć, data urodzenia, zdjęcia i inne informacje audiowizualne, a także informacje finansowe, takie jak numery kart kredytowych lub debetowych.

Inne terminy użyte w niniejszym obwieszczeniu mają znaczenie nadane im w przepisach dotyczących ochrony prywatności (o ile pozwala na to kontekst).

Gromadzenie danych osobowych

Zasadniczo nie gromadzimy Państwa danych osobowych, chyba że (a) zostaną one nam dobrowolnie przekazane przez Państwa bezpośrednio lub za pośrednictwem strony trzeciej, która została przez Państwa należycie upoważniona do ujawnienia nam Państwa danych osobowych ("Państwa upoważniony przedstawiciel"), po tym jak (i) Państwo (lub Państwa upoważniony przedstawiciel) zostali powiadomieni o celach, dla których dane są gromadzone, oraz (ii) Państwo (lub Państwa upoważniony przedstawiciel) udzielili zgody na gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych do tych celów, lub (b) gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych bez zgody jest dozwolone lub wymagane przez prawo dotyczące prywatności lub inne przepisy.

Państwa dane osobowe mogą być zbierane od Państwa w trakcie kontaktów z nami w jakikolwiek sposób, w tym w ramach wszelkich transakcji i/lub komunikacji z nami. Możemy również gromadzić dane osobowe użytkownika z różnych źródeł, w tym, bez ograniczeń, podczas wszelkich spotkań, imprez, działań, konkursów, ankiet zadowolenia klientów organizowanych i/lub sponsorowanych przez nas, jak również z publicznie dostępnych źródeł, takich jak katalogi i S2G Technology Pte. Ltd. strony mediów społecznościowych, jeśli śledzisz, lubisz lub jesteś fanem takich stron. Dalsze informacje mogą być również zbierane podczas wymiany informacji z użytkownikiem, na przykład w przypadku złożenia wniosku, skargi lub kontaktu z naszym zespołem wsparcia technicznego.

Ponadto, możemy również otrzymywać, przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe, które są dostarczane lub udostępniane przez upoważnione przez Państwa strony trzecie, organy referencyjne/sprawozdawcze, organy regulacyjne i organy ścigania, z powodów takich jak świadczenie naszej Usługi, realizacja warunków umów i/lub przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych.

Możemy gromadzić i wykorzystywać Państwa dane osobowe do dowolnych lub wszystkich następujących celów:

 1. wykonanie zobowiązań w trakcie lub w związku z dostarczeniem przez nas zamówionych przez Państwa towarów i/lub usług;
 2. weryfikując twoją tożsamość;
 3. odpowiadanie na zapytania, prośby, wnioski, skargi i opinie użytkowników, obsługa i przetwarzanie ich;
 4. zarządzanie twoimi relacjami z nami;
 5. przetwarzanie transakcji płatniczych lub kredytowych; (W przyszłości)
 6. wysyłanie do użytkownika informacji marketingowych dotyczących naszych towarów lub usług, w tym powiadamianie go o naszych wydarzeniach marketingowych, inicjatywach i promocjach, losowaniach, programach członkostwa i nagród oraz innych promocjach;
 7. przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych, wykonawczych, kodeksów postępowania, wytycznych lub zasad, lub pomoc w egzekwowaniu prawa i dochodzeniach prowadzonych przez jakikolwiek organ rządowy i/lub regulacyjny;
 8. wszelkie inne cele, dla których przekazaliście Państwo te informacje;
 9. przekazywanie do wyżej wymienionych celów wszelkim niestowarzyszonym stronom trzecim, w tym naszym zewnętrznym usługodawcom i agentom oraz odpowiednim organom rządowym i/lub regulacyjnym, zarówno w Singapurze, jak i za granicą; oraz
 10. wszelkie inne incydentalne cele biznesowe związane z powyższym lub z nim związane.

A dokładniej, do:
Gdzie jesteś członkiem/użytkownikiem S2G:

 1. aby zarejestrować się u nas na konto użytkownika;
 2. aby zapewnić, utrzymywać i ulepszać Platformę i/lub Usługi dla Ciebie;
 3. aby zrealizować i zatwierdzić twoje zakupy/zakupy;
 4. w celu spersonalizowania i poprawy komfortu korzystania z Platformy i/lub Usługi;
 5. aby zapewnić ci wsparcie i rozpatrywać wnioski i skargi;
 6. aby ułatwić Państwu udział w naszych działaniach i administrowanie nimi, w tym w konkursach, promocjach, kampaniach, ankietach i badaniach;
 7. prowadzenie badań rynkowych lub ankiet, wewnętrznych analiz marketingowych, działań związanych z profilowaniem klientów, analizą wzorców i wyborów klientów, analizą wykorzystania i trendów aktywności w odniesieniu do Platformy i/lub Usługi oraz danych demograficznych naszych użytkowników (w sposób anonimowy);
 8. dostarczanie Ci rekomendacji produktów lub usług w oparciu o informacje, które zebraliśmy od Ciebie lub innych użytkowników serwisu;
 9. w celu ochrony i/lub egzekwowania naszych praw i interesów prawnych, w tym obrony wszelkich roszczeń;
 10. przekazywanie do wyżej wymienionych celów wszelkim niestowarzyszonym stronom trzecim, w tym naszym zewnętrznym usługodawcom i agentom oraz odpowiednim organom rządowym i/lub regulacyjnym, zarówno w Singapurze, jak i za granicą; oraz
 11. w celu wykrycia, zbadania i zapobiegania wszelkim oszukańczym, zabronionym lub nielegalnym działaniom lub niewłaściwemu wykorzystaniu Platformy i/lub Usługi;
 12. do przeniesienia lub cesji naszych praw, interesów i obowiązków wynikających z wszelkich zawartych z nami umów;
 13. do wewnętrznych celów administracyjnych i aktualizacyjnych, takich jak audyt, analiza danych, prowadzenie dokumentacji, listy kontaktów, zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo itp. i/lub
 14. do naszego przechowywania, tworzenia kopii zapasowych (zarówno w celu odzyskiwania danych w przypadku awarii, jak i w inny sposób) Państwa danych osobowych, zarówno w Państwa kraju, jak i poza nim
 15. wysyłanie powiadomień o wszelkich incydentach dotyczących danych osobowych, zgodnie z prawem i przepisami. W celu powiadomienia o naruszeniu będziemy korzystać z elektronicznych metod komunikacji z danymi kontaktowymi, które nam Państwo podali.

Dodatkowe informacje związane z gromadzeniem Państwa danych osobowych są wymienione poniżej:

 • Jeżeli jakakolwiek część Platformy łączy użytkownika z innymi stronami internetowymi, strony te nie działają w ramach niniejszej Polityki Prywatności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań wynikających z tych stron.
 • Używamy plików cookie do monitorowania korzystania z Platformy. Wszystkie takie dane demograficzne zbierane za pomocą plików cookie nie są danymi osobowymi i możemy wykorzystywać te dane w formie zbiorczej, statystycznej i/lub anonimowej. Używamy następujących plików cookie:
 • Ściśle niezbędne ciasteczka. Są to pliki cookie, które są niezbędne do działania naszej strony internetowej.
 • Analityczne/performance cookies. Pozwalają nam one rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających oraz zobaczyć, jak poruszają się po naszej stronie internetowej podczas korzystania z niej. Pomaga nam to w usprawnieniu funkcjonowania naszej strony internetowej.
 • Celowanie w ciasteczka. Pliki te rejestrują wizytę na naszej stronie internetowej, odwiedzone strony i linki, które użytkownik odwiedził. Wykorzystamy te informacje, aby uczynić naszą stronę internetową i wyświetlane na niej reklamy bardziej adekwatnymi do Twoich zainteresowań.
 • Oprócz korzystania z plików cookie i powiązanych technologii, jak opisano powyżej, możemy również zezwolić niektórym firmom zewnętrznym na pomoc w dostosowaniu reklam, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkowników i wykorzystanie innych danych dotyczących aktywności użytkowników na naszej Platformie i/lub w naszym serwisie. Firmy te mogą dostarczać reklamy, które mogą również umieszczać pliki cookie i w inny sposób śledzić zachowanie użytkowników, na przykład Google Analytics, Google Remarketing, Mixpanel i Facebook. Używamy Google Analytics do zbierania danych na temat użytkowania strony internetowej. Dane te nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Z Polityką Prywatności Google można zapoznać się tutaj: www.google.com/policies/privacy/. Używamy piksela Facebooka, aby uzyskać informacje na temat działań, które użytkownicy podejmują podczas odwiedzania naszych stron internetowych. Informacje na temat polityki prywatności i plików cookie Facebooka można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/policies/cookies/. Używamy Mixpanela do zbierania informacji o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcje z naszą platformą i aplikacjami. Polityka prywatności Mixpanel znajduje się na stronie https://mixpanel.com/legal/privacy-policy/. Używamy strony Branch.io do śledzenia konwersji pobierania ze sklepów z aplikacjami. Polityka prywatności Branch.io znajduje się na stronie https://branch.io/policies/.
 • W związku z naszymi usługami korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy usług MailChimp. Używamy interfejsu API MailChimp do wysyłania do Ciebie wiadomości e-mail. Dane te obejmują Twój adres e-mail. Możesz zapoznać się z polityką prywatności firmy MailChimp tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
 • Platforma i/lub Usługa może zostać zintegrowana z funkcjami udostępniania społecznościowego i innymi powiązanymi narzędziami, które pozwalają użytkownikowi na udostępnianie informacji znajomym lub społeczeństwu, w zależności od ustawień, jakie użytkownik wprowadzi w sieci udostępniania społecznościowego. Korzystanie z danych osobowych użytkownika w sieci społecznościowej jest regulowane przez politykę prywatności tej sieci, a nie przez niniejszą Politykę prywatności. Łącząc swoje konto w sieci społecznościowej poprzez Platformę i/lub Usługę, zgadzasz się, że możemy zbierać Twoje dane osobowe z Twojego konta w sieci społecznościowej tylko zgodnie z Twoimi ustawieniami prywatności, które założyłeś w ramach konta w sieci społecznościowej i w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.
 • Możemy automatycznie odbierać, nagrywać i przechowywać informacje o usługach lokalizacyjnych z komputera lub urządzenia przenośnego użytkownika podczas jego interakcji z nami. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na korzystanie przez nas z anonimowych informacji o usługach lokalizacyjnych zebranych od niego. W zależności od funkcji dostępnych na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika, może on korzystać z zaawansowanych opcji zarządzania informacjami o usługach lokalizacyjnych. Komputer lub urządzenie przenośne może zgłaszać swoją lokalizację GPS w momencie, gdy użytkownik kontaktuje się z nami, jeśli ustawienia usług lokalizacyjnych są włączone.
 • Zbieranie przez nas informacji o lokalizacji Twojego komputera lub urządzenia przenośnego odbywa się wyłącznie według Twojego uznania. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć usługi lokalizacyjne podczas korzystania z Platformy i/lub Usługi w dowolnym momencie, poprzez ustawienia swojego komputera lub urządzenia przenośnego. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i rozpowszechnianie przez nas informacji o lokalizacji jego komputera lub urządzenia przenośnego za pośrednictwem Platformy, zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony danych.
 • W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za roszczenia lub jakiekolwiek szkody wynikające z Państwa świadomej decyzji o umożliwieniu innym użytkownikom dostępu do informacji o lokalizacji Państwa komputera lub urządzenia przenośnego, zgodnie z niniejszą Polityką ochrony danych.

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez nas jego danych osobowych do Celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Ujawnianie danych osobowych

Nie będziemy sprzedawać, wynajmować, przekazywać ani ujawniać Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa zgody. Przy przekazywaniu Państwa danych osobowych z jednego z powodów opisanych poniżej, upewnimy się w dowolny sposób, że Państwa dane osobowe są w równym stopniu chronione zgodnie z prawem o ochronie prywatności. Możemy ujawnić niektóre z Państwa danych osobowych:

 • w przypadku gdy takie ujawnienie jest wymagane w celu wykonania zobowiązań w trakcie lub w związku z dostarczaniem przez nas towarów lub usług, o które Państwo prosili; lub
 • usługodawcom zewnętrznym, agentom i innym organizacjom, które zaangażowaliśmy do wykonywania w naszym imieniu którejkolwiek z funkcji wymienionych w powyższych punktach.
 • każdej osobie zobowiązanej do zachowania poufności, wobec której zobowiązaliśmy się do zachowania poufności danych osobowych, którą zaangażowaliśmy w celu wywiązania się z naszych zobowiązań wobec Państwa;
 • każdej ze stron w związku z postępowaniem sądowym lub przyszłym postępowaniem sądowym;
 • audytorzy, konsultanci, prawnicy, księgowi lub inni doradcy finansowi lub zawodowi wyznaczeni w związku z naszą działalnością na zasadzie ścisłej poufności, wyznaczeni przez nas do świadczenia usług na naszą rzecz; każda strona wyznaczona lub powołana przez nas wyłącznie lub wspólnie z innymi dostawcami usług, którzy świadczą usługi lub prowadzą przetwarzanie danych w naszym imieniu lub w celu centralizacji danych i/lub w celach logistycznych;
 • centra danych i/lub serwery znajdujące się w kraju lub poza jego granicami do celów przechowywania danych;
 • agencje rządowe, organy ścigania, sądy, trybunały, organy regulacyjne/zawodowe, branżowe organy regulacyjne, ministerstwa i/lub ustawowe agencje lub organy, urzędy lub gminy w każdym kraju, jeśli jest to wymagane lub upoważnione do tego, w celu spełnienia wymogów obowiązującego prawa, rozporządzenia, nakazu lub orzeczenia sądu lub trybunału lub zapytania od odpowiednich organów;
 • naszych partnerów biznesowych/marketingowych, zewnętrznych dostawców produktów i/lub usług, dostawców, sprzedawców, dystrybutorów, wykonawców lub agentów, na zasadzie ścisłej potrzeby;
 • banki i instytucje finansowe, handlowcy oraz firmy obsługujące karty kredytowe/debetowe w związku z Państwa transakcjami handlowymi z nami;
 • ogółowi społeczeństwa, gdy zostaniesz zwycięzcą konkursu, weźmiesz udział w naszych wydarzeniach lub działaniach, prześlesz swoją ocenę i/lub recenzję lub inne funkcje Platformy i/lub Usługi, które są widoczne dla ogółu społeczeństwa bez rekompensaty za reklamę i promocję;
 • jakiejkolwiek osoby trzeciej (i jej doradców/przedstawicieli) w związku z proponowaną lub rzeczywistą reorganizacją, fuzją, sprzedażą, konsolidacją, przejęciem, wspólnym przedsięwzięciem, cesją, transferem, realizacją finansowania lub sprzedażą aktywów/udziałów odnoszących się do całości lub części naszej działalności lub w mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności, upadłości lub zarządu komisarycznego; i/lub
 • każda inna osoba, która w uzasadniony sposób wymaga tego samego w celu prowadzenia i utrzymania naszej działalności lub wykonywania czynności określonych w Celach lub zgodnie z instrukcjami/upoważnieniem udzielonym przez Państwa.

Cele wymienione w powyższych klauzulach mogą nadal mieć zastosowanie nawet w sytuacjach, w których Państwa relacja z nami (na przykład na mocy umowy) została rozwiązana lub zmieniona w jakikolwiek sposób, na rozsądny okres po tym okresie (w tym, w stosownych przypadkach, na okres umożliwiający nam egzekwowanie naszych praw wynikających z jakiejkolwiek umowy z Państwem).

Wycofanie swojej zgody

Wyrażona przez Państwa zgoda na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Państwa danych osobowych pozostaje ważna do momentu ich pisemnego wycofania przez Państwa lub usunięcia Państwa konta w naszym serwisie. Mogą Państwo wycofać zgodę i zwrócić się do nas z prośbą o zaprzestanie wykorzystywania i/lub ujawniania Państwa danych osobowych do któregokolwiek lub wszystkich celów wymienionych powyżej, składając pisemną prośbę lub wysyłając ją pocztą elektroniczną do naszego inspektora ochrony danych osobowych na podane poniżej dane kontaktowe.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na marketing bezpośredni, możesz tego dokonać, składając wniosek na piśmie lub zmieniając odpowiednie ustawienia w swoim profilu konta.

Po otrzymaniu pisemnej prośby o wycofanie zgody, możemy potrzebować rozsądnego czasu (w zależności od złożoności prośby i jej wpływu na nasze stosunki z Klientem) na jej rozpatrzenie oraz na powiadomienie Klienta o konsekwencjach przystąpienia przez nas do niej, w tym o wszelkich konsekwencjach prawnych, które mogą mieć wpływ na prawa i obowiązki Klienta wobec nas. Ogólnie rzecz biorąc, będziemy starali się rozpatrzyć Twoją prośbę w ciągu dziesięciu (30) dni roboczych od jej otrzymania.

W przypadku usunięcia Twojego konta z naszego serwisu, Twoje dane osobowe zostaną usunięte w ciągu 30 dni.

Szanujemy Państwa decyzję o wycofaniu zgody, należy jednak pamiętać, że w zależności od charakteru i zakresu Państwa wniosku, możemy nie być w stanie kontynuować dostarczania Państwu naszych towarów lub usług i w takich okolicznościach powiadomimy Państwa przed zakończeniem przetwarzania Państwa wniosku. Jeśli zdecydują się Państwo na anulowanie Państwa zgody, prosimy o poinformowanie nas o tym na piśmie w sposób opisany w niniejszej nocie o ochronie prywatności.

Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na nasze prawo do dalszego gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, jeśli takie gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie bez zgody jest dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

Dostęp do danych osobowych i ich korygowanie

Jeśli użytkownik chce złożyć (a) prośbę o dostęp do kopii danych osobowych, które przechowujemy na jego temat lub informacji na temat sposobów, w jakie wykorzystujemy lub ujawniamy jego dane osobowe, lub (b) prośbę o korektę lub aktualizację danych osobowych, które przechowujemy na jego temat, może złożyć taką prośbę na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do naszego inspektora ochrony danych osobowych na podane poniżej dane kontaktowe.

Użytkownik może również przeglądać i edytować profil swojego konta, aby poprawić swoje dane osobowe.

Należy pamiętać, że za wniosek o dostęp może zostać pobrana rozsądna opłata. W takim przypadku przed rozpatrzeniem wniosku poinformujemy użytkownika o wysokości opłaty.

Odpowiemy na Twoją prośbę tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Jeżeli nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa prośbę w ciągu trzydziestu (30) dni od daty jej otrzymania, poinformujemy Państwa o tym fakcie na piśmie w ciągu trzydziestu (30) dni od momentu, w którym będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa prośbę. Jeżeli nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu żadnych danych osobowych lub dokonać żądanej przez Państwa korekty, zasadniczo poinformujemy Państwa o przyczynach niemożności takiego działania (z wyjątkiem sytuacji, w których nie jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów o ochronie prywatności).

Ochrona danych osobowych

W celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, gromadzeniem, wykorzystywaniem, ujawnianiem, kopiowaniem, modyfikowaniem, usuwaniem lub podobnym ryzykiem, wprowadziliśmy odpowiednie środki administracyjne, fizyczne i techniczne, w tym między innymi aktualne środki ochrony antywirusowej, szyfrowanie i stosowanie filtrów prywatności w celu zabezpieczenia wszystkich przechowywanych i przesyłanych przez nas danych osobowych, a także ujawnianie danych osobowych zarówno wewnętrznie, jak i autoryzowanym zewnętrznym dostawcom usług i agentom tylko w razie potrzeby. Stosujemy się również do ścisłych ram zarządzania ryzykiem, co pozwala na odpowiednie uwzględnienie wszystkich zagrożeń dla dobra klienta.

Należy jednak mieć świadomość, że żadna metoda transmisji przez Internet ani żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczna. Chociaż bezpieczeństwa nie można zagwarantować, staramy się chronić bezpieczeństwo Państwa informacji i stale analizujemy i ulepszamy nasze środki bezpieczeństwa informacji.

Dokładność danych osobowych

Zasadniczo polegamy na danych osobowych przekazanych przez Państwa (lub Państwa upoważnionego przedstawiciela). W celu zapewnienia, że Państwa dane osobowe są aktualne, kompletne i dokładne, prosimy o ich aktualizację w przypadku zmian w Państwa danych osobowych poprzez poinformowanie naszego inspektora ochrony danych osobowych na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane poniżej dane kontaktowe.

Przechowywanie danych osobowych

Możemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały one zebrane, lub tak długo, jak jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa.

Przestaniemy przechowywać Państwa dane osobowe lub usuniemy środki, za pomocą których dane te mogą zostać powiązane z Państwem, gdy tylko uzasadnione będzie założenie, że takie przechowywanie nie służy już celowi, dla którego dane osobowe zostały zebrane i nie jest już konieczne do celów prawnych lub biznesowych. Jeżeli nie będą Państwo korzystać z konta przez 12 miesięcy, uznamy Państwa konto za nieaktywne i przystąpimy do usunięcia Państwa danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych do Singapuru

Nasze pamięci masowe i serwery w chmurze znajdują się w Singapurze lub w Twoim kraju zamieszkania. Może to obejmować między innymi przypadki, gdy Państwa dane osobowe mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza Państwa krajem. Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być ujawnione lub przekazane podmiotom znajdującym się poza Państwa krajem.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że Państwa dane osobowe nadal będą chronione w sposób co najmniej porównywalny do tego, jaki zapewnia prawo o ochronie prywatności.

Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na przekazanie przez nas Państwa danych osobowych do Singapuru w tym celu.

Inspektor ochrony danych osobowych

Użytkownik może skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, jeśli ma jakiekolwiek pytania lub opinie na temat naszej polityki i procedur ochrony danych osobowych lub jeśli chce złożyć jakąkolwiek prośbę, w następujący sposób: Imię i nazwisko: Marc Giovannini, Tytuł: Inspektor ochrony danych osobowych, Email: [chroniona poczta elektroniczna]

Skutki zawiadomienia i zmian w zawiadomieniu

Niniejsze zawiadomienie ma zastosowanie w połączeniu z wszelkimi innymi zawiadomieniami, klauzulami umownymi i klauzulami zgody, które mają zastosowanie w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania przez nas Państwa danych osobowych.

Możemy od czasu do czasu dokonywać zmian w niniejszym zawiadomieniu bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik może ustalić, czy taka zmiana miała miejsce, podając datę ostatniej aktualizacji niniejszego Zawiadomienia. Dalsze korzystanie z naszych usług stanowi potwierdzenie i akceptację takich zmian.